Dostih 12 Tokyo 2023-05-28 06:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Bellagio Opera Hiroyuki Uemura Kazuo Yokoyama 41.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
2 Skilfing Tetsuya Kimura C P Lemaire 4.400
05/27 04:15
-
05/28 06:42
3 Ho O Biscuits Takeshi Okumura Kyosuke Maruta 151.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
4 Top Knife M Kon N Yokoyama 61.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
5 2 Sol Oriens T Tezuka Takeshi Yokoyama 2.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
6 Shonan Bashitto N Sugai M Demuro 81.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
7 Hrimfaxi N Sugai Hayato Yoshida 61.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
8 Metal Speed M Saito Akihide Tsumura 51.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
9 Gruner Green I Aizawa Yukito Ishikawa 251.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
10 Shazzan Y Tomomichi Mirai Iwata 29.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
11 3 Hearts Concerto Ryo Takei Kohei Matsuyama 29.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
12 1 Tastiera N Hori Damian Lane 11.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
13 Season Rich T Kubota K Tosaki 126.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
14 Phantom Thief Masayuki Nishimura Yutaka Take 7.500
05/27 04:15
-
05/28 06:42
15 Nocking Point Tetsuya Kimura H Kitamura 101.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
16 Pax Ottomanica T Kubota Hironobu Tanabe 201.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
17 Dura Erede Manabu Ikezoe Ryusei Sakai 34.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42
18 Satono Glanz Y Tomomichi Y Kawada 34.000
05/27 04:15
-
05/28 06:42